ගුණෝත්තර ශ්‍රේණි

අපි අපේ කිට්ටු කෙනෙක්ට තෑග්ගක් දෙනකොට පුළුවන්කමක් ඇතොත් ගහක් – කාලයක් පවතින රටටත් අපටත් වැඩක් ඇති ගහක් තෑගි දෙමු. ඒ තෑග්ග දෙන අතරෙ ඒ තෑග්ගට අපේ හිතේ ඒ අය ගැන තියෙන ආදරය හා කරුණාවත් ඇතුළු කරමු.

 

ඒ තෑග්ග දුන්නායින් පස්සෙ අපි ඒ අයගෙන් පොඩි ඉල්ලීමක් කරමු. ඒ තෑග්ග අගය කරනවා නම්, ඒ අය ගැන අපේ තියෙන ආදරය හා කරුණාව අගය කරනවා නම්, ඒ තෑග්ග වෙනුවට ප්‍රතිඋපකාරයක් කරන්න ඒ අය කැමති නම්, ඒ වගේම ගස් දෙකක් – වැඩිය නෙවෙයි – ගස් දෙකක් ඒ අයට හුඟාක් හිතවත් දෙන්නෙකුට දෙන්න කියමු. ඒ එක්කම මේ පණිවිඩයත් ඒ අයට දෙන්න කියමු. ඒ අයටත් මේ සත් ක්‍රියාව දිගටම ගෙනියන්න උදව් කරන්න කියමු.

 

මේ වැඩේ දිගටම ගියොත්, කිසිම තැනකින් නොකැඩී දිගටම ගියොත් මක් වෙයි ද ? පළවෙනි පියවරේදි ගස් එකයි. දෙවෙනි පියවරේදි ගස් දෙකයි (පලවෙනි පියවරේ ගහ හැර ). තුන්වෙනි පියවරේදි ගස් හතරයි. දහවෙනි පියවරේදි ගස් එක් දහස් විසි හතරයි. ඒ හැම පියවරේම ගස් එකතු කළොත්, ඒ කියන්නෙ මේ ගුණෝත්තර ශ්‍රේණියක පද 10යේ එකතුව වෙන්නෙ, ගස් දෙදහස් හතළිස් හතයි.

 

බැරි වෙලාවත් ඒ එක් අවුරුද්දකින් පීදෙන කොස් ගස් වුනොත් ? අවුරුද්දක් ඇතුළත කොස් ගස් දෙදහස් හතළිස් හතක් !! එක ගහකින් අවුරුද්දට ගෙඩි විස්සක් දුන්නොත් ? අවුරුද්දකට කොස් ගෙඩි 40940 ක් !!

 

මේ එක්කෙනෙක් මේ වැඩේ පටන් ගත්තොත් නෙ. අපි සිය දෙනෙක් මේ වැඩේ පටන් ගත්තොත් ? එතකොට අපේ රට තව දුරටත් දුප්පත් රටක් වෙයි ද ?

This entry was posted in 04. හැඟීම්, සිංහල. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s