1න් පටන් ගන්නා ඉලක්කම් දෙකක් ඇති සංඛ්‍යාවක වර්හය සෙවීම

1 න් පටන් ගන්නා ඉලක්කම් දෙකක් ඇති සංඛ්‍යාවක වර්ගය සෙවීම උදාහරණ දෙකක් හරහා තේරුම් ගනිමු.

පළමු උදාහරණය : 15හි වර්ගය සෙවීම

 • පළමුව 15හි දෙවන ඉලක්කම වූ 5 වර්ග කරන්න. 5 x 5 = 25
 • උත්තරය වූ 25න් 5, අවසාන ඉලක්කම ලෙස ලියන්න. ඉතුරු 2යි. _ _ 5
 • නැවතත් 15හි දෙවන ඉලක්කම වූ 5 ගෙන එය 2න් වැඩි කරන කලින් ඉතිරි වූ 2 එකතු කරන්න. 5 x 2 + 2 = 12
 • දැන් උත්තරය වූ 12න් 2, දෙවන ඉලක්කම ලෙස ලියන්න. ඉතිරි 1යි.
  _ 2 5
 • ඉතිරිය වූ 11ක් එකතු කරන්න. 1 + 1 = 2
 • මෙය මුල් ඉලක්කම ලෙස ලියන්න.
  2 2 5

 
 

දෙවන උදාහරණය : 17හි වර්හය සෙවීම

 • පළමුව 17හි දෙවන ඉලක්කම වූ 7 වර්ග කරන්න. 7 x 7 = 49
 • උත්තරය වූ 49න් 9, අවසාන ඉලක්කම ලෙස ලියන්න. ඉතුරු 4යි. _ _ 9
 • නැවතත් 17හි දෙවන ඉලක්කම වූ 7 ගෙන එය 2න් වැඩි කරන කලින් ඉතිරි වූ 4 එකතු කරන්න. 7 x 2 + 4 = 18
 • දැන් උත්තරය වූ 18න් 8, දෙවන ඉලක්කම ලෙස ලියන්න. ඉතිරි 1යි.
  _ 8 9
 • ඉතිරිය වූ 11ක් එකතු කරන්න. 1 + 1 = 2
 • මෙය මුල් ඉලක්කම ලෙස ලියන්න.
  2 8 9

  

Advertisements
This entry was posted in 05. කෙටි ක්‍රම, සිංහල. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s