5න් පටන් ගන්නා ඉලක්කම් දෙකක් ඇති සංඛ්‍යාවක වර්ගය සෙවීම

5 න් පටන් ගන්නා ඉලක්කම් දෙකක් ඇති සංඛ්‍යාවක වර්ගය සෙවීම උදාහරණ දෙකක් හරහා තේරුම් ගනිමු.

පළමු උදාහරණය : 54හි වර්ගය සෙවීම

 • පළමුව මුල් ඉලක්කම වූ 5 වර්ග කරන්න. 5 x 5 = 25
 • එය දෙවන ඉලක්කම වූ 4ට එකතු කරන්න. 25 + 4 = 29
 • මෙය උත්තරයේ මුල් කොටසයි. 2 9 _ _
 • දෙවන ඉලක්කම වූ 4, වර්ග කරන්න. 4 x 4 = 16
 • මෙය තනි ඉලක්කමක් වුවහොත් ඉලක්කම් දෙකක සංඛ්‍යාවක් ලෙස ද නැතහොත් ඉලක්කම් දෙක ද අවසාන කොටස සේ ලියන්න.
  2 9 1 6
 • උත්තරය 2 9 1 6
  වේ.

 
 

දෙවන උදාහරණය : 52හි වර්ගය සෙවීම

 • පළමුව මුල් ඉලක්කම වූ 5 වර්ග කරන්න. 5 x 5 = 25
 • එය දෙවන ඉලක්කම වූ 2ට එකතු කරන්න. 25 + 2 = 27
 • මෙය උත්තරයේ මුල් කොටසයි. 2 7 _ _
 • දෙවන ඉලක්කම වූ 2, වර්ග කරන්න. 2 x 2 = 4
 • මෙය තනි ඉලක්කමක් වුවහොත් ඉලක්කම් දෙකක සංඛ්‍යාවක් ලෙස ද නැතහොත් ඉලක්කම් දෙක ද අවසාන කොටස සේ ලියන්න.
  2 7 0 4
 • උත්තරය 2 7 0 4
  වේ.

 
 

  

Advertisements
This entry was posted in 05. කෙටි ක්‍රම, සිංහල. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s