9න් පටන් ගන්නා ඉලක්කම් දෙකක් ඇති සංඛ්‍යාවක වර්ගය සෙවීම – දෙවන ක්‍රමය

9 න් පටන් ගන්නා ඉලක්කම් දෙකක් ඇති සංඛ්‍යාවක වර්ගය සෙවීමේ දෙවන ක්‍රමය උදාහරණ දෙකක් හරහා තේරුම් ගනිමු.

පළමු උදාහරණය – 96හි වර්ගය සෙවීම

 • පළමුව 100න් මෙම අගය අඩු කරන්න. 100 – 96 = 4
 • මේ උත්තරය වූ 4, 100න් වැඩි කර 2න් වැඩි කරන්න. 4 x 100 x 2 = 800
 • 10000න් මේ 800 අඩු කරන්න. 10000 – 800 = 9200
 • මෙයට මුලින් ලැබුණු 4රේ වර්ගය වූ 16 එකතු කරන්න. 9200 + 16 = 9216
 • උත්තරය 9 2 1 6
  වේ.

 
 

දෙවන උදාහරණය – 98හි වර්ගය සෙවීම

 • පළමුව 100න් මෙම අගය අඩු කරන්න. 100 – 98 = 2
 • මේ උත්තරය වූ 2, 100න් වැඩි කර 2න් වැඩි කරන්න. 2 x 100 x 2 = 400
 • 10000න් මේ 400 අඩු කරන්න. 10000 – 400 = 9600
 • මෙයට මුලින් ලැබුණු 2කේ වර්ගය වූ 4 එකතු කරන්න. 9600 + 4 = 9604
 • උත්තරය 9 6 0 4
  වේ.

  

Advertisements
This entry was posted in 05. කෙටි ක්‍රම, සිංහල. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s