9න් පටන් ගන්නා ඉලක්කම් දෙකක් ඇති සංඛ්‍යාවක වර්ගය සෙවීම – පළමු ක්‍රමය

9 න් පටන් ගන්නා ඉලක්කම් දෙකක් ඇති සංඛ්‍යාවක වර්ගය සෙවීමේ පළමු ක්‍රමය උදාහරණ දෙකක් හරහා තේරුම් ගනිමු.

පළමු උදාහරණය – 96හි වර්ගය සෙවීම

 • පළමුව මෙය 100න් අඩු කරන්න. 100 – 96 = 4
 • මේ උත්තරය වූ 4, මුල් සංඛ්‍යාව වූ 96න් අඩු කරන්න. 96 – 4 = 92
 • මෙය අවසාන උත්තරයේ මුල් කොටසයි. 9 2 _ _
 • මුලින්ම 100න් අඩු කිරීමෙන් ලද 4, වර්ග කරන්න. 4 x 4 = 16
 • මෙය තනි ඉලක්කමක් නම් ඉලක්කම් දෙකක සංඛ්‍යාවක් ලෙස ද, එසේත් නැතිනම් ලැබෙන ඉලක්කම් දෙක ද, උත්තරයේ අවසාන කොටස ලෙස ලියන්න.
  9 2 1 6
 • උත්තරය
  9 2 1 6 වේ.

 
 

දෙවන උදාහරණය : 98හි වර්ගය සෙවීම

 • පළමුව මෙය 100න් අඩු කරන්න. 100 – 98 = 2
 • මේ උත්තරය වූ 2, මුල් සංඛ්‍යාව වූ 98න් අඩු කරන්න. 98 – 2 = 96
 • මෙය අවසාන උත්තරයේ මුල් කොටසයි. 9 6 _ _
 • මුලින්ම 100න් අඩු කිරීමෙන් ලද 2, වර්ග කරන්න. 2 x 2 = 4
 • මෙය තනි ඉලක්කමක් නම් ඉලක්කම් දෙකක සංඛ්‍යාවක් ලෙස ද, එසේත් නැතිනම් ලැබෙන ඉලක්කම් දෙක ද, උත්තරයේ අවසාන කොටස ලෙස ලියන්න.
  9 6 0 4

උත්තරය
9 6 0 4 වේ.

Advertisements
This entry was posted in 05. කෙටි ක්‍රම, සිංහල. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s