1 න් අවසන් වන සංඛ්‍යාවක් තවත් සංඛ්‍යාවකින් ගුණ කිරීම

1 න් අවසන් වන සංඛ්‍යාවක් තවත් සංඛ්‍යාවකින් ගුණ කරන්නේ කෙසේදැයි උදාහරණ දෙකක් හරහා තේරුම් ගනිමු.

පළමු උදාහරණය : 51 x 120

 • පළමුව 1න් අවසන් වන සංඛ්‍යාවෙන් 1ක් අඩු කර
  එය දෙවන සංඛ්‍යාවෙන් ගුණ කරන්න. 50 x 120 = 6000
 • ඉන්පසු එයට
  දෙවන සංඛ්‍යාවට සමාන ප්‍රමාණයක් එකතු
  කරන්න. 6000 + 120 = 6120
 • උත්තරය 6120 වේ.
  මෙහි පදනම 51 x 120
  යනු (50 + 1) x 120
  යන්න සේ සැලකීමයි

 
 

දෙවන උදාහරණය : 71 x 58

 • පළමුව 1න් අවසන් වන සංඛ්‍යාවෙන් 1ක් අඩු කර එය දෙවන සංඛ්‍යාවෙන් ගුණ කරන්න. 70 x 58 =4060
 • ඉන්පසු එයට
  දෙවන සංඛ්‍යාවට සමාන ප්‍රමාණයක් එකතු
  කරන්න. 4060 + 58 = 4118

උත්තරය 4118 වේ.
මෙහි පදනම 71 x 58
යනු (70 + 1) x 58
යන්න සේ සැලකීමයි

Advertisements
This entry was posted in 05. කෙටි ක්‍රම, සිංහල. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s