9 න් අවසන් වන සංඛ්‍යාවක් තවත් සංඛ්‍යාවකින් ගුණ කිරීම

9 න් අවසන් වන සංඛ්‍යාවක් තවත් සංඛ්‍යාවකින් ගුණ කරන්නේ කෙසේදැයි උදාහරණ දෙකක් හරහා තේරුම් ගනිමු.

පළමු උදාහරණය : 59 x 120

 • පළමුව 9න් අවසන් වන සංඛ්‍යාවට 1ක් එකතු කර එය දෙවන සංඛ්‍යාවෙන් ගුණ කරන්න. 60 x 120 = 7200
 • ඉන්පසු එයින් දෙවන සංඛ්‍යාවට සමාන ප්‍රමාණයක් අඩු කරන්න. 7200 – 120 = 7080
 • උත්තරය 7080 වේ.
  මෙහි පදනම 59 x 120
  යනු (60 – 1) x 120
  යන්න සේ සැලකීමයි

 
 

දෙවන උදාහරණය : 79 x 58

 • පළමුව 9න් අවසන් වන සංඛ්‍යාවට 1ක් එකතු කර එය දෙවන සංඛ්‍යාවෙන් ගුණ කරන්න. 80 x 58 =4640
 • ඉන්පසු එයින් දෙවන සංඛ්‍යාවට සමාන ප්‍රමාණයක් අඩු කරන්න. 4640 – 58 = 4582

උත්තරය 4582 වේ.
මෙහි පදනම 79 x 58
යනු (80 – 1) x 58
යන්න සේ සැලකීමයි

Advertisements
This entry was posted in 05. කෙටි ක්‍රම, සිංහල. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s