යම් සංඛ්‍යාවක් තවත් සංඛ්‍යාවක සාධකයක් දැයි සෙවීම

2 තවත් සංඛ්‍යාවක සාධකයක් දැයි සෙවීම

යම් සංඛ්‍යාවක අග ඉලක්කම ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාවක් නම් 2, එහි සාධකයක් වේ.
උදාහරණ : 120, 212, 408 යන සංඛ්‍යාවල අග ඉලක්කම ඉරට්ටේ බැවින්, ඒවා 2න් බෙදේ.

 

3 තවත් සංඛ්‍යාවක සාධකයක් දැයි සෙවීම

යම් සංඛ්‍යාවක ඇති ඉලක්කම් එකට එකතු කළ විට 3න් බෙදේ නම් එම සංඛ්‍යාව 3න් බෙදේ. (ඉලක්කම් එකතු කළ විට ලැබෙන්නේ තවත් විශාල සංඛ්‍යාවක් නම් එහි ඉලක්කම් ද නැවත එකතු කළ හැකිය.) උදාහරණ වශයෙන් 120, 369 හා 981 යන සංඛ්‍යාවල ඉලක්කම් එකට එකතු කළ විට 1+2+0=3, 3+6+9=18 හා 9+8+1=18 යන 3න් බෙදෙන සංඛ්‍යා ලැබෙන බැවින් 120, 369 හා 981 යන සංඛ්‍යා 3න් බෙදේ. එසේම 75,932,754 යන සංඛ්‍යාවේ ඉලක්කම් එකට එකතු කළ විට 7+5+9+3+2+7+5+4=42 ලැබෙන අතර 42 හි ඉලක්කම් එකට එකතු කළ විට 4+2=6 ලැබේ. එනිසා 75,932,754 යන සංඛ්‍යාව 3න් බෙදේ.

 

4 තවත් සංඛ්‍යාවක සාධකයක් දැයි සෙවීම

යම් සංඛ්‍යාවක අග ඉලක්කම 2න් සෑදෙන සංඛ්‍යාව 4න් බෙදේ නම් එම සංඛ්‍යාව 4න් බෙදේ. උදාහරණ වශයෙන් 3124 හා 13240 යන සංඛ්‍යාවල අග ඉලක්කම් දෙකෙන් සෑදෙන සංඛ්‍යා පිළිවෙළින් 24 හා 40 වන අතර ඒවා 4න් බෙදෙන බැවින් මුල් සංඛ්‍යා වන 3124 හා 13240, 4න් බෙදේ.

 

5 තවත් සංඛ්‍යාවක සාධකයක් දැයි සෙවීම

යම් සංඛ්‍යාවක අග ඉලක්කම 5 හෝ 0 නම් එම සංඛ්‍යාව 5න් බෙදේ. උදාහරණ වශයෙන් 25 හා 320, 5න් බෙදේ.

 

6 තවත් සංඛ්‍යාවක සාධකයක් දැයි සෙවීම

යම් සංඛ්‍යාවක් 2න් හා 3න් බෙදේ නම් එම සංඛ්‍යාව 6න් බෙදේ. එනම් යම් සංඛ්‍යාවක අග ඉලක්කම ඉරට්ටේ නම් හා එහි ඉලක්කම් එකට එකතු කළ විට 3න් බෙදේ නම් එම සංඛ්‍යාව 6න් බෙදේ.

 

8 තවත් සංඛ්‍යාවක සාධකයක් දැයි සෙවීම

යම් සංඛ්‍යාවක අග ඉලක්කම 3න් සෑදෙන සංඛ්‍යාව 8න් බෙදේ නම් එම සංඛ්‍යාව 8න් බෙදේ. උදාහරණ වශයෙන් 3128 හා 13320 යන සංඛ්‍යාවල අග ඉලක්කම් 3න් සෑදෙන සංඛ්‍යා පිළිවෙළින් 128 හා 320 වන අතර ඒවා 8න් බෙදෙන බැවින් මුල් සංඛ්‍යා වන 3128 හා 13320, 8න් බෙදේ.

 

9 තවත් සංඛ්‍යාවක සාධකයක් දැයි සෙවීම

යම් සංඛ්‍යාවක ඇති ඉලක්කම් එකට එකතු කළ විට 9න් බෙදේ නම් එම සංඛ්‍යාව 9න් බෙදේ. (ඉලක්කම් එකතු කළ විට ලැබෙන්නේ තවත් විශාල සංඛ්‍යාවක් නම් එහි ඉලක්කම් ද නැවත එකතු කළ හැකිය.) උදාහරණ වශයෙන් 180, 369 හා 981 යන සංඛ්‍යාවල ඉලක්කම් එකට එකතු කළ විට 1+8+0=9, 3+6+9=18 හා 9+8+1=18 යන 9න් බෙදෙන සංඛ්‍යා ලැබෙන බැවින් 180, 369 හා 981 යන සංඛ්‍යා 9න් බෙදේ.

 

10 තවත් සංඛ්‍යාවක සාධකයක් දැයි සෙවීම

යම් සංඛ්‍යාවක අග ඉලක්කම 0 නම් එම සංඛ්‍යාව 10න් බෙදේ. උදාහරණ වශයෙන් 250 හා 320, 10න් බෙදේ

 

 

 

 

 

 

Advertisements
This entry was posted in 05. කෙටි ක්‍රම, සිංහල. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s