පුරිස දම්ම සාරථී බුදු ගුණය

බඹ සුර යකුන් ත
දමනය කර තමන් ල
සෙත් දී මුනිඳු ස
පුරිස දම් සාරතී නම් ල

– බුදුගුණාලංකාරය

දේව බ්‍රහ්ම යක්ෂ ආදී සියළු තද, හැඩිදැඩි, දමනය කළ නොහැකි යැයි සම්මත සියළු පුරුෂයින් දමනය කළ හෙයින් බුදුරජාණන් වහන්සේ පුරිස දම්ම සාරථී නම් වන සේක.

අද ගුරුවරුන්ට මුහුණ පාන්න වෙලා තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්ණය තමයි දෙමව්පියන් නිසා ඉදිමුණු, මුදල් නිසා ඉදිමුණු, පරිසරය නිසා ඉදිමුණු මාන්නාධික ගෝලයින් හට ඉගැන්වීම. වචනයේ පරිසමාප්ත අර්ථයෙන්ම ගෝලයකු වෙන්නට නම් ගුරුවරයා වැවක පිහිටීමෙනුත් ගෝලයා කෙතක පිහිටීමෙනුත් තිබිය යුතුයි. ඒ කියන්නෙ ගුරුවරයා ඉහළත් ගෝලයා පහළත් සිටිය යුතුයි. එතකොටයි ගුරුවරයාගෙ සිට ගෝලයාට දැනුම ගලන්න ගන්නෙ.ඒත් මාන්නාධික ගෝලයෙක් හැම තිස්සෙම ඉන්නෙ ගුරුවරයාට ඉහළින් ඉදිමිලා. ඒ හන්ද එහෙම ගෝලයින්ට ගුරුවරයාගෙන් දැනුම ගලන්නෙ නෑ.

ඒ වාගෙ මාන්නාධික ගෝලයින් සහ දෙමව්පියන් දමනය කළ හැකි ගුරුවරුන් බිහි වන්නේ නම් අධ්‍යාපනයේ නියම ප්‍රතිඵල මුළු මහත් සමාජයට ම අත් වේවි. ඒ හන්ද අපි මේ ගුණය වඩන්න පුරුදු වෙමු ශිල්පයෙන්, යහ ගුණයෙන් සහ ක්‍රමවේදයෙන්.

This entry was posted in 01. තෙරුවන් ගුණ, සිංහල. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s