ආපෝ ධාතුව

ආපෝ ධාතුව, එනම් ගලාගෙන යන දේ අතර ප්‍රධාන තැනක් ගන්නා කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා. ඒවා නම් ජලය, රුධිරය, ධනය හා දැනුමයි.
මේ හතරම ඒවායේ මූලික ලක්ෂණය වන ගලා යෑමට විරුද්ධව එක තැන නැවතොත් පල් වෙනවා. වැඩකට ගත නොහැකි වෙනවා.

 

ජලය ගලා නොගොස් එක තැනක නතර වුවහොත් පල් වෙනවා. මැසි මදුරුවන්ට තෝතැන්නක් වෙනවා. වැවක වුණත් අපි ජලය එක් රැස් කරන්නේ නැවත කෙත්වතුවලට ගලා යවන්නයි. ඒ තාවකාලික නැවතීමක්. රුධිරය ගලා නොගොස් එක තැනක නතර වුණොත් “ත්‍රොම්බෝසිස්” නම් රෝගය වැළඳුණු කෙනෙක් සේ සලකන අතර එය මරණය පවා ගෙන දෙනවා.
ධනය එකතැනක නැවතී සිටීම කිසිම කෙනෙකුට යහපතක් වන්නේ නෑ. ද්‍රවශීලතාවය අඩුවීම රටක ආර්ථිකයට පවා මරු පහරක්. ඒ වාගේමයි දැනුමත්. දැනුම එක් අයෙක් හෝ කිහිප දෙනෙක් ළඟ නැවතුණොත් එයින් කිසිවකුට යහපතක් වන්නේ නෑ. ඒ වාගේම ඒ දැනුම තව දුරටත් විකාශය වීමක් වැඩිදියුණු වීමක් සිද්ද වන්නේ නෑ.

 

යම්කිසි කෙනෙක් මේ ආපෝ ධාතුවේ ත් ආපෝ ධාතුව බලපාන දේ ගැනත් හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගත්තොත් එයින් තමාටත් රටටත් යහපතක්ම වේවි. අපිත් උත්සාහ කරමු ආපෝඉ ධාතුව ප්‍රධාන වන ජලය, රුධිරය, ධනය හා දැනුම යන කාරණාවල ද්‍රවශීලතාවය හෙවත් ගලා යෑමේ ගුණය තව දුරටත් පවත්වා ගැනීමට.

 

This entry was posted in 04. හැඟීම්, සිංහල. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s