ස්ථිතිකය වෙනුවට ගතිකය – තෙවන අභ්‍යාසය

තව ලස්සණ අභ්‍යාසයක් තියෙනවා, දරුවා ලවා කළ හැකි. ගෙදර ඉන්නවා නම් ලොම් ගොඩක් තියෙන බල්ලෙක්, එයාව නාවලා ඉවර වුණහම, එයා ඇඟ ගසන කොට ලොම්වල තියෙන වතුර බිංදු ඈතට වීසි වෙන හැටිත්, ලොම් එක එක අතට පැද්දි පැද්දි දඟලන හැටිත්, දරුවා ලවා නිරීක්ෂණය කරවමු. කිසිම මොහොතක එක ලොම් ගහක්වත් එක විදියකට නොසිටින බවත් දරුවා ලවා නිරීක්ෂණය කරවමු.

Advertisements
This entry was posted in 03. වත්මන්/අනාගත දෙමාපියන්ට, සිංහල and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s