ස්ථිතිකය වෙනුවට ගතිකය – නිමාව

ඇත්තටම මේ අභ්‍යාස දරුවා ලවා කරවීමෙන් අප බලාපොරොත්තු විය යුත්තෙ මොනවද ?

අද පරිගණක ලෝකයේ ගතික දේ පිළිබඳ අවබෝධය ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. උදාහරණ වශයෙන් පරිගණක වැඩසටහනක් ( එකක්) ලියා අවසන් වූ පසු වත්මන් පරපුරට මෙය පරිගණකයට ඇතුළු කිරීමට පෙර, කෙසේ ක්‍රියා කරන්නේ දැයි හිතෙන් මවා ගැනීම අතිශයින් දුෂ්කරයි. ඒ එක්කම ඒ පරිගණක වැඩ සටහන ක්‍රියාත්මක කළ පසු ත්, යම් දෝෂයක් ඇතිවුවහොත් ඒ දෝෂය ක්ෂණයෙන් අල්ලා ගැනීම දුෂ්කරයි.

ඒ අය කරන්නේ මේ ගතික අවස්ථාව ස්ථිතික අවස්ථා ගණනාවකට කැඩීමයි.ඒවා කොළයක ඇඳීමයි. ඊට පස්සෙ තේරුම් ගැනීමට උත්සාහ දැරීමයි. වෙන්න ඕනෙ මේක තමයි, හැබැයි මීට වඩා වැඩි වේගයකින්.

ඉහත දැක් වූ අභ්‍යාස කළ අය තමන්ගෙ හිත ගතික අවස්ථාවන්ට හුරු කරගෙන ඇති නිසා හිතෙන්ම මේ වැඩේ කරනවා. ඒ නිසා ඉහත දැක් වූ අභ්‍යාසවලින් වෙන්නෙ ගමන් කරන එහෙම නැත්නම් වහ වහා වෙනස් වන පද්ධතියක සිදුවීම් පෙළ ක්ෂණයෙන් අවබෝධ වන හැකියාවක් – විශ්ලේෂණාත්මක හැකියාවක් දරුවාට ලැබීම බවත් ඒක බොහෝම දුර්ලභ හැකියාවක් බවත් අමතක කරන්න එපා.

This entry was posted in 03. වත්මන්/අනාගත දෙමාපියන්ට, සිංහල and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s