ස්ථිතිකය වෙනුවට ගතිකය – පස්වන අභ්‍යාසය

සිව්වන අභ්‍යාසයෙහි කළ ක්‍රියාවලිය බල්ලකුගේ හෝ බළලකුගේ ගමනට සීමා නොකර, බළලකු මුහුණ සෝදන හැටි, ලේනකු යමක් කන හැටි, කුරුල්ලකු තමාගේ හොටින් පිහාටු සුද්ධ කර ගන්නා හැටි, කුරුල්ලකු පියාඹන හැටි යනාදී නිරීක්ෂණ දක්වා විහිදවමු. මේ හැම ක්‍රියාවකදීම එක් මොහොතක එක තැනක ඇති ඉන්ද්‍රියයක් ඊළඟ මොහොතේ ඇත්තේ වෙනත් තැනක බව දරුවා ලවා නිරීක්ෂණය කරවමු.

Advertisements
This entry was posted in 03. වත්මන්/අනාගත දෙමාපියන්ට, සිංහල and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s