ස්ථිතිකය වෙනුවට ගතිකය – සයවන අභ්‍යාසය

ගෙදර කුණු එකතු කර කුණු ගොඩ ගිනි තැබූ විට එය දරුවා ලවා නිරීක්ෂණය කරවමු. වේලිච්ච කොළ උඩ යන හැටි, ඒ සමඟම ඒවා ඇවිලෙන හැටි විස්තර සහිතව නිරීක්ෂණය කරවමු. ඒ එක්කම ඇවිලෙන ගින්නට අපි අමු කොළ ටිකක් දමමු. එතකොට ගිනිදැල් වෙනුවට දුම් දැමීම වැඩි වන බවත් ටික වේලාවකින් අමු කොළ වේලී පත්තු වෙන්න පුළුවන් තරමට ආ විට දුම් ගතිය අඩු වී ගිනි දැල් වැඩි වන බවත් පෙන්වමු.

මතක තබා ගන්න, මේ සියළු අභ්‍යාසවල අරමුණ යමක් එක් අවස්ථාවක සිට තවත් අවස්ථාවකට වෙනස් වීම නිරීක්ෂණය කිරීමයි. ඒ සිදුවීම් මනසින් ස්පර්ශ කිරීමට හිතින් මවා ගැනීමට හැකියාවක් ලබා දීමයි.

Advertisements
This entry was posted in 03. වත්මන්/අනාගත දෙමාපියන්ට, සිංහල and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s