ස්ථිතිකය වෙනුවට ගතිකය – සිව්වන අභ්‍යාසය

ඒ එක්කම බල්ලෙක් බළලෙක් ඇවිදින කොට, දුවන කොට එයාගෙ කකුල් හතර චලනය වන අන්දම අපි දරුවා ලවා නිරීක්ෂණය කරවමු. ඒ කකුල් හතර එකිනෙකාට කතා කරගෙන වාගෙ ගමනට අවශ්‍ය අන්දමට චලනය වන ආකාරයත්, ඒ එක කකුලක් හරි බැරි වෙලාවත් වෙන විදියකට චලනය වුණොත්, අනිවාර්යයෙන්ම සතා වැටෙන බවත් අපි දරුවාට කියා දෙමු. “මේ වාගෙ දේවල් සාමාන්‍යයෙන් දරුවන් නිරීක්ෂණය කරන දේවල් නෙ” කියල අත ඇරල දාන්න එපා.

අඩු ගණනෙ ඔබට පුළුවනි ද, බල්ලෙක් බළලෙක් දුවන කොට කකුල් චලනය වන විදිය හිතෙන් මවා ගන්න. බොහෝ විට මීට කලින් ඒක හොඳින් නිරීක්ෂණය කරල නැත්නම් වැඩේ හුඟාක් අමාරු වෙයි. මෙතනදිත් ඒ එක් එක් කකුලක් එක මොහොතක එක තැනක තිබුණත් ඊළඟ මොහොතේ තිබෙන්නේ තවත් තැනක බව දරුවා ලවා නිරීක්ෂණය කරවමු.

Advertisements
This entry was posted in 03. වත්මන්/අනාගත දෙමාපියන්ට, සිංහල and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s