ස්ථිතිකය වෙනුවට ගතිකය – දෙවන අභ්‍යාසය

අපි පළමු අභ්‍යාසයම සෙල්ලම් කෝච්චියකින් කර බලමු. මෙහිදී කෝච්චි පාර වෘත්තාකාර නම් තමයි අපගේ අවශ්‍යතාවය ඉෂ්ට වෙන්නෙ. අප දරුවාට පෙන්වමු එක රවුමකදි කෝච්චිය එක ලක්ෂ්‍යයක් පහු කිරීම ඊළඟ රවුමෙදි ආපහු වෙන බව. මේ සිද්ධි අප ශබ්ද නඟා කියවමු. උදාහරණ වශයෙන් “ඔන්න දැන් කෝච්චිය සිග්නල් කණුව පහු කළා. ඔන්න දැන් පාලම පහු කළා. ඔන්න දැන් ආපහු සිග්නල් කණුව පහු කළා. ” යනාදී වශයෙන් අප දරුවාගේ අවධානය වෘත්තාකාර චලනවලදී යම් සිදුවීමක් නැවත නැවත එකම කාල පරාසයක් තුළදී සිදු වන බව නිරීක්ෂණය කිරීමට යොදවමු.

මේ නිරීක්ෂණ අවසානයේ අප දරුවාට පැහැදිලි කරමු, රේඛීය චලිතවලදී සිද්ධි පුනරාවර්තනය නොවන බවත් වෘත්තාකාර චලිතවලදී සිද්ධි පුනරාවර්තනය වන බවත්.

Advertisements
This entry was posted in 03. වත්මන්/අනාගත දෙමාපියන්ට, සිංහල and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s