අසාමාන්‍ය ප්‍රවීනතා සඳහා අභ්‍යාස – ඝර්ෂණයට මුහුණ දීම

සාමාන්‍යයෙන් අප යමක් කරද්දි පරිසරයෙන් ඒකට ප්‍රතිවිරෝධතා මතු වෙනවා. අපට පුළුවන් නම් දරුවකු මේ ප්‍රතිවිරෝධතාවලට සාර්ථකව මුහුණ දීම සඳහා පුහුණු කිරීමට. එහෙම නම් අපි බොහෝම ලොකු සේවයක් ඔවුනට කළා වෙනවා. ඒ එක්කම ඒ අභ්‍යාසවලින් තවත් ආකාරයක විශ්ලේෂණාත්මක හැකියාවකුත් දරුවාට ලැබෙනවා. අපි දැන් බලමු ඒ අභ්‍යාස මොනවද කියල.

This entry was posted in 03. වත්මන්/අනාගත දෙමාපියන්ට, සිංහල and tagged . Bookmark the permalink.

One Response to අසාමාන්‍ය ප්‍රවීනතා සඳහා අභ්‍යාස – ඝර්ෂණයට මුහුණ දීම

  1. danuka says:

    කෝ………………..:-O

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s