ඝර්ෂණයට මුහුණ දීම – තෙවන අභ්‍යාසය

දරුවා වයසින් අඩු නම්, කතන්දර කියා දෙන විට විවිධ පැතිවලින් ඒ කතාව කියල දෙනව නම් තමයි හොඳ. උදාහරණයක් හැටියට හාවාගෙයි ඉබ්බගෙයි රේස් එක ගැන කියා දෙනකොට මේ කතාව රේස් එක බලා හිටි කෙනෙක් කියන හැටියි, හාවා කතාව කියන හැටියි, ඉබ්බා කතාව කියන හැටියි කියන ක්‍රම තුනෙන්ම කතාව කියලා දෙන්න. හාවට අතරමඟදි නිදා ගන්න හිතුනෙ ඇත්තටම වෙනත් හේතුවක් නිසා වෙන්න පුළුවන්. කලින් දා රෑ මළ ගෙදරක ගිය නිසා වෙන්න පුළුවන්. එදා උදේ උණ ගැනිල හිටි නිසා වෙන්න පුළුවන්. මේ අභ්‍යාසය අපට හැම කතන්දරයක් සඳහා ම කරන්න පුළුවන් නම් ?

Advertisements
This entry was posted in 03. වත්මන්/අනාගත දෙමාපියන්ට, සිංහල and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s