ඝර්ෂණයට මුහුණ දීම – දෙවන අභ්‍යාසය

එක්කෝ ඔබේ කාර්යාලයේ යම් ගැටළුවක් ඔබ විසඳූ ආකාරය ඔබ තර්කානුකූලව දරුවා සමඟ කතා කරන්න. එසේත් නැතිනම් ගැටළුව විසඳීමට පෙර දරුවා සමඟ කතා කර ඔහුගේ හෝ ඇයගේ අදහස් ද ලබා ගන්න. ඕනෑම ගැටළුවක් දෙස සමබර ව බැලීම මෙන්ම විවිධ පැතිවලින් ගැටළුව දෙස බැලීමට ද දරුවා ව හුරු කරන්න. ඒ එක්කම ඒ ගැටළුව ඇතිවීමට බල පෑ හේතු ද දරුවා සමඟ සාකච්ඡා කරන්න.

බොහෝ කාලයකට පෙර පුවත්පතක “ජෝ ට කියන්න” නමින් විශේෂාංගයක් පළ වුණා. එහිදී පාඨකයින්ට තමා කැමති ප්‍රශ්ණයක් ජෝ ගෙන් ඇසිය හැකි වූ අතර ජෝ ද ඒවාට උත්තර ලබා දී තිබුණා. එක් ප්‍රශ්ණයක් වූයේ “ගල හොඳ නම් අඹරන කහ මක් වේ ද ? ” යන්නයි. ජෝ ගේ උත්තරය වූයේ “කහ කෑල්ල නරක් වෙලා තිබුණොත් ? ” යන්නයි.

Advertisements
This entry was posted in 03. වත්මන්/අනාගත දෙමාපියන්ට, සිංහල and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s