එ කල පුවත්පත් හි වගකීම

කලින් ලිපියේ සඳහන් , මහනුවර බෞද්ධ මන්දිරයේදී පැවැත් වූ මෙම ප්‍රදර්ශණය ගැන පුවත්පත් කිහිපයක ම “ලංකාවේ ප්‍රථම පරිගණක ප්‍රදර්ශණය” ලෙස නම් කරමින් දැන්වීම් පළ කිරීමට උත්සාහ දැරුව ද සියළු පුවත්පත් කතුවරු එම වගන්තිය තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කළා. ඔවුන් මෙයට කලින් පැවැත් වූ යම් පරිගණක ප්‍රදර්ශණයක් ගැන ඔවුන් නොදන්නේ නමුත් එසේ යම්කිසි ප්‍රදර්ශණයක් තිබුණේ නම් මගේ ඒ වගන්තිය බොරුවක් වන බව ද, දැන්වීම්වල ප්‍රකාශ කරන දේ ගැන සම්පූර්ණ වගකීම ඇත්තේ පුවත්පතට යැයි ද පවසමින් “ලංකාවේ පළමු පරිගණක ප්‍රදර්ශණය” යන්නෙහි පළමු යන වචනය ඔවුන් කපා දැමුවා.

අද පුවත්පත්වල පළ කරන දැන්වීම් ගැන වගකීම කාගේද ?

This entry was posted in 06. පරිගණක අත්දැකීම්, සිංහල. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s