ජීවිතයේ අපට ගමන් කරන්නට ඇති කොටු 12න් පහළම කොටු දෙක

මම කලින් විස්තර කළ ස්ත්‍රී හා පුරුෂ ශක්ති මට්ටම් මූලික වශයෙන් 12ක් තියෙනවා. 6ක් ස්ත්‍රී. 6ක් පුරුෂ. අපට ජීවිතයෙ එක් එක් කාලවල මේ කොටු එකකින් තවත් එකකට මාරු වෙන්නට සිද්ධ වෙනවා. අපි මුලින් කොටු 12 හි පහළම කොටු දෙක හඳුනාගෙන ඉඳිමු.

මම මෙඔ එක් එක් කොටුවක් යම් පුද්ගල නාමයකින් හඳුන්වන්නම්.

පහළම මට්ටමේ ඒ කියන්නෙ Level 1 වල වම් පැත්තෙත් දකුණු පැත්තෙත් ඉන්නෙ හිඟා කෑම ලක්ෂණය කොට ගත් පුද්ගලයින්. වම් පැත්තෙ සිඟන්නෙකුත් දකුණු පැත්තෙ පුලන්නෙකුත් ඉන්නවා. අප ජීවිතයේ යම් කාලයක මේ කොටුවකට පා තැබුවොත් අපට ඒ කොටුවට අයත් දේ කරන්න සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි සිඟා කෑමට අමතරව මේ කොටු පරිසරය නියෝජනය කරනවා. වම් පැත්තෙ කොටුව ජීවී පරිසරය, එනම් සතුන් හා ගස්වැලුත් දකුණු පැත්තෙ කොටුව අජීවී පරිසරය එනම් පොළොව, ජලය, උණුසුම, වාතය හා අවකාශය යන කරුණුත් නියෝජනය කරනවා. ඒ කියන්නෙ මේ කොටු දෙකින් එකකට ආවම තමන් සමහර විට තමන්ගෙ ජීවන වෘත්තිය හැටියට පරිසරයට ඉතාමත්ම සම්බන්ධ දෙයක් තෝරා ගන්නට පුළුවනි.

පසු වදන : මා මේ ඔබට ඉදිරිපත් කරන මතවාදය දැනට වෙන යම් කෙනෙක් ඉදිරිපත් කර ඇතැයි මා සිතන්නේ නෑ. ජ්‍යොතිෂය හා බුදු දහම යම් ප්‍රමාණයකට හැදෑරීමෙන් පසු මා මගේ ජීවිතයේ වූ සිදුවීම් පදනම් කරගෙන තේරුම් ගත් දෙයකුයි මේ.

Advertisements
This entry was posted in 11. Duality, සිංහල. Bookmark the permalink.

3 Responses to ජීවිතයේ අපට ගමන් කරන්නට ඇති කොටු 12න් පහළම කොටු දෙක

 1. Wathsala Vithanage says:

  Let’s take these 12 squares as 12 states numbered as 0, 1, 2, … , j, … , 11. For a while imagine that time is discrete (counted as steps),
  then we denote the state of the system (person) at ith step as Xi (Xi is a random variable). In other words if we say Xn = j, that means we are at state j at step n.

  Now we have all the elements to convert your theorem to a mathematical model using Discrete Time Homogeneous Markov Chains. Markov chains demonstrate a special property called as Markovian property that is state Xnonly depends on state Xn-1.  If you are at square 3 then your current state depends only on state 2 (but due to recursive nature of Markov chains, state 2 depended on state 1). In other words future does not depend on the past but on present.

  To keep the comment short I will simply write the equation that gives us the state of the system (person) at step n probabilistically ignoring step by step derivation of the equation (You can find it on the web or any book on Stochastic Processes).  The state description is a set of probabilities for one to be in each state at the age of n p(n).

  p(n) = p(0)Pn

  P = {(p0,0(1)         p0,1 (1)   …   p0,11(1))  …  p11,0(1)          p11,1(1) …   p11,11(1) )} is  a 12 x 12 matrix of probabilities, each giving the probability of n step transitions from state i to j.

  p(0) is the initial probability vector, where starting probabilities of 12 states are stored.

  Now if you want to find out the state of the person at age 25 then calculate p(0)P25 which gives you a vector of probabilities giving the probability of each state the person could be at the age 25. To calculate this you have to know the initial probability vector p(0) for that particular person (may be using Astrology) and P the matrix of state transition probabilities (this could be same for human beings which might be defined by Dharma). However system does all the calculations based on initial probabilities which are defined at the time of the birth ignoring all other karma in present life.

 2. Wathsala Vithanage says:

  Correction: To find the state at age 25, use calculate p(0)P25.

  • Wathsala Vithanage says:

   Supper script does not seem to be rendering properly, I repeat that the equation is p(n) = p(0)P^n. To calculate state at age 25 p(0)P^25.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s