පළමුවන හා දෙවන පරම්පරාවල පරිගණක භාෂා

C++ යන පරිගණක භාෂාව ඉගෙන ගැනීමට පෙර ඊට අවශ්‍ය පසුබිම සකසා ගෙන සිටිමු.

පළමුවන පරම්පරාවේ පරිගණක භාෂාවලට (First Generation Programming Languages) අයත් වන්නේ Machine Code ය. එහි භාවිතා වන්නේ 0 හා 1 පමණක් වන අතර පරිගණකයට හොඳින් තේරෙන භාෂාව ද එය පමණෙකි.

දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක භාෂාවලට අයත් වන්නේ Assembler යන පරිගණක භාෂාවයි. මිනිසාට තේරෙන වචන වෙනුවට කේත කරන ලද කෙටි වචන සමූහයක් භාවිතා වීම මෙහි ලක්ෂණයයි.

පළමුවන හා දෙවන පරම්පරාවල පරිගණක භාෂාවලට පොදුවේ Low Level Programming Languages යැයි කියනු ලැබේ.

Advertisements
This entry was posted in 16. C++, සිංහල. Bookmark the permalink.

One Response to පළමුවන හා දෙවන පරම්පරාවල පරිගණක භාෂා

  1. අමිල says:

    අපැහැදිලි තැන් හුගක් පැහැදිලි උනා. ඉදිරියටම යන්න. අපි වගේ කලා කාරයන්ට ලොකු අත්වැලක්.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s