“අකාලික” දහම් ගුණය

“අකාලික” කියන්නෙ කාලයෙන් ස්වායත්ත ය කියන එකයි. කාලයේ බලපැමට හසු නොවූ එහෙමත් නැත්නම් කාලය ඉක්ම වූ කියන එකයි. ඒ එක්කම මේකෙ තවත් තේරුමක් තියෙනවා. ඒක නම් කිසිදු කාලයක් ගත නොවී විපාක දෙන කියන එකයි.

අපි යම් ධර්මයක්, න්‍යායයක් හෝ විෂයයක් නිවැරදිව අර්ථ දක්වන ලද්දක් ය කියල කිසිම සැකයක් නැතිව පිළි අරගෙන තියෙනව නම්, ඒ ධර්මය, න්‍යාය හෝ විෂයය අප ම යම් තරමක් දුරට හරි අවබෝධ කරගෙන තියෙනව නම්, ඊළඟට අප ළඟා විය යුතු අවස්ථාවයි මේ.

මේ අවස්ථවට ළඟා වුණහම, අප ඒ අදහන පිළිපදින ධර්මය, න්‍යාය හෝ විෂයය පිළිබඳව අපි කියන කරන දේ ට ලැබෙන විපාක කිසිදු ප්‍රමාදවීමක් නැතිව එවේලේම ලැබෙනවා. අඩු තරමින් තමා කියන කරන දේ හරි ද වැරදිද යන්න වත් අපට ක්ෂණයකින් අවබෝධ වෙනවා.

අප අදහන පිළිපදින ධර්මයට, න්‍යායට හෝ විෂයයට විරුද්ධ නොගැලපෙන දෙයක් කියන්නට කරන්නට තියා හිතන්නටත් බැරි වෙනවා. එවේලේම අඩු ගණනෙ වේදනාවක් ඇවිල්ල හරි තමන් කියන්නෙ කරන්නෙ හිතන්නෙ වැරැද්දක් බව තමන්ට වහා අවබෝධ වෙනවා.

Advertisements
This entry was posted in 01. තෙරුවන් ගුණ, සිංහල. Bookmark the permalink.

One Response to “අකාලික” දහම් ගුණය

  1. indika kumaara says:

    සෝක් බණ ඩිOග….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s