ඝර්ෂණයට මුහුණ දීම – නිමාව

ඉහත දැක්වූ අභ්‍යාස නිතර නිතර කරවන්න. මෙහි ප්‍රතිඵලය වෙන්නෙ බොහෝම බලගතු විශ්ලේෂනාත්මක හැකියාවක් දරුවාට ලැබෙන එකයි. ඒ තමයි ගැටළුවක් විසඳීමේදී එක්කෝ දුෂ්කර තැන් මඟහැර වඩා පහසු කෙටි මාර්ග සොයා යාම. එහෙම නැත්නම් ඒ තැන්වල ඕනෑවට වඩා වැඩි කාලයක් තැග් ගැහෙමින් නොසිටීම.

අද සමහරු පරිගණක වැඩ සටහනක් නිර්මාණය කරද්දි නුඟාක් වෙලාවට පාවිච්චි කළ යුතු නිවෑරදි ක්‍රමවේදය නොදන්නා බැවින්, ඒ එක එක තැන ඕනෑවට වඩා වැඩි කාලයක් ගත කරනවා. නමුත් මේ විශ්ලේෂනාත්මක හැකියාව තිබෙන අය මෙබඳු තැන්වලදී තමා නිවැරදි උපක්‍රමය නොදන්නා බව වහා අවබෝධ කර ගන්නවා. ඒ හන්දම නිවැරදි උපක්‍රමයත් ඉකමනින් ඉගෙන ගැනීමට පෙළඹෙනවා.

Advertisements
This entry was posted in 03. වත්මන්/අනාගත දෙමාපියන්ට, සිංහල. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s