ආගම ගැන විශිෂ්ඨ විග්‍රහයක්

මෙම Presentation එකෙන් දලයි ලාමා තුමා ආගම ගැන පල කළ අදහස් කිහිපයක් දැක් වේ.

*

*

මෙය බා ගත යුතු නම් පහත Link එක ක්ලික් කරන්න.

Your religion is not important

Advertisements
This entry was posted in 19. Nice e-mails I got. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s