ආනන්දය හා ධර්මරාජය

අමරාන් ආයතනයෙ ඉන්දැද්දි අපි, මගෙ පාසැල් මාතාව වන ආනන්ද විද්‍යාලයෙත් මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලයෙත් සම්මන්ත්‍රණ දෙකක් කළා, අධ්‍යාපනික පරිගණක වැඩ සටහන් ගැන.

අපට උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව උගන්නපු ඩග්ලස් පෙරේරා ගුරු මහත්මයා අප විසින් නිර්මාණය කෙරුණු පරිගණක වැඩ සටහන් දැකල හුඟාක් සන්තෝස වුණා. එතුමගෙ අදහස වුණේ ජීව විද්‍යාවෙ ජාන විද්‍යාව මෙන්ම රසායන විද්‍යාවෙ පරිවර්තන වැනි අංශවලට මෙසේ ඉගැන්වීම කිරීම ඉතා සාර්ථක වනු ඇති බවයි.

ඒ අවස්ථාවලදි ගත් ඡායාරූප ටිකක් පස්සෙ එකතු කරන්නම්.

Advertisements
This entry was posted in 06. පරිගණක අත්දැකීම්, සිංහල. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s