ධම්ම පදයේ ගාථා

උත්තම සාදු හරි පුදුම කෙනෙක්. ඉතා පුළුල් අවබෝධයක් එක්කම මහා අසාමාන්‍ය හැකියාවලුත් තිබූ මහා පුරුෂයෙක් ඒ. එක් වරක් එතුමා කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය දහ පහළොස් විදියකින් (වෘතවලින්) කියල පෙන්නුවා.

එතුමා කිව්ව දෙයක් තමයි ධම්ම පදයේ එක් එක් ගාථාවක් කියන්නෙ මාර්ගයක් කියල. හරි පුදුමයි.

පසු කාලයකදි “ආරෝග්‍යා පරමා ලාභා” කියන ගාථාවත් “ජිගච්ඡා පරමා රෝගා” කියන ගාථාවත් මාර්ග දෙකක් ය කියන එක නම් හොඳට තේරුණා.

This entry was posted in 02. මා දුටු බුදු දහම, සිංහල. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s