අත් හැරීම – තුන්වන අභ්‍යාසය

අයිස් කැටයක් අප සාමාන්‍ය පරිසරයේ තැබුවොත් ඉතා ඉක්මනින් ඒක දිය වෙනවා. අයිස් කැටය තීරණය කරනවා තමන්ගෙ පරණ අවස්ථාව අත හැරලා අළුත් අවස්ථාවකට පත් වෙන්න. භාජනයකට වතුර ටිකක් දාලා නටන කම් රත් කළොත් වතුර තමන්ගෙ පරණ අවස්ථාව අත් හැරලා අළුත් අවස්ථාවකට පත් වෙනවා, හුමාලය වෙමින්.

මෙන්න මේ සත්‍යය දරුවාට තෝරා දෙන්න. මෙහෙම නොවෙනව නම් ලෝකය ඉතා භයංකාර කටුක තැනක් විය යුතුව තිබූ බවත් මේ වෙනස්වීන් නිසාම ලෝකය මොහොතින් මොහොත අළුත් වෙමින් ඉදිරියට ගලා යන බවත් දරුවාට පහදා දෙන්න.

Advertisements
This entry was posted in 03. වත්මන්/අනාගත දෙමාපියන්ට, සිංහල. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s