ගුරුවරු සහ ගෝලයෝ

තමන්ගෙ රස්සාව හැටියට කැමැත්තෙන්ම ගුරුකම තෝරා ගත්ත අයගෙ එක් හැඟීමක් කියන්නයි බලාපොරොත්තු වෙන්නෙ. මේ දේ ගැන කියන්න හිතුනෙ මගෙ Post එකක තිබූ Comment එකක් දැකල.

මුලින්ම ඒ වාගෙ ගුරුවරුන්ට ලොකු දුකක් තමන් කියන දේ තේරුම් නොගන්නවට. ඊළඟට තමන්ගෙ පාරමිතාව පුරාගෙන පුරාගෙන යනකොට තමන්ට හම්බ වෙනව තමන් කියන දේ තේරුම් ගන්න ගෝලයො.

ඊළඟට මේ ගෝලයො තමන්ට ගරු කරන්න පටන් ගන්නව.. ඊටත් පස්සෙයි ඒ ගෝලයො තමන්ගෙ යාළුවො වෙන්නෙ. ඉතුරු ටික නොකිය ඉන්නං. කලින් ලිපි බලල කැමති විදියකට පුරව ගන්න.

ඒ හන්ද ගෝලයො තමන්ගෙ යාළුවො වෙන එක ගුරුවරුන්ගෙ ප්‍රාර්ථනාවක්. ඊටත් වැඩිය හොඳයි තමන්ට ගවේශණය කරන්න බැරි වූ ලෝකය තමා පසු කරගෙන ගිහින් ගවේශණය කරනව නම්. ඒක ඩාවින්ටත් එකඟ දෙයක් නෙ.

Advertisements
This entry was posted in 04. හැඟීම්, සිංහල. Bookmark the permalink.

One Response to ගුරුවරු සහ ගෝලයෝ

 1. Hi Pinto Sir,

  I am Azmil Macksood, studied from you at 2003-04, at OpenArc computer school. So I am communicating you after 6 years I reckon. For many years, I was looking for a way to contact you. Couple of months ago, I saw your facebook profile, but it looks you are not frequent on to it. And I am glad to come here and to see your blog.

  I was looking for you for a one single reason. That is to let you know that you are the best teacher (better to say the Mentor) I have got in my life. You spoken of the third eye. The shining eyes on me when you are teaching. And how a student grasp the things which teacher did not teach. You spoke of the movies and it’s interesting quotations. I couldn’t remember everything you taught, but the stuff I still remember, whom ever I meet, I discuss with them.

  Today, I am working for Enterprise Search Group at Microsoft and the things which I grasped from you keep me doing well here.

  I am glad if you could remember me, but you may or may not. Me and Baddika Nawalage were in same batch. I came from Galle with my friend Maaz, who was having a big beard. Nevertheless, I wish you best luck and may a many many students get their third-eye opened by you.

  Wish you best luck sir.

  Regards,
  Azmil Macksood

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s