නිඛිල සඳහා C වල ඇති Data Types

දැන් අපි ඉගෙන ගන්න යන්නෙ C වල ඇති Data Types ගැනයි. අපි දැනටමත් දන්නවා C වල නිඛිල ගබඩා කිරීම සඳහා short හා int නමින් Data Types දෙකක් ඇති බව. ඒත් ඒ අවබෝධය තරමක් පටුයි. ඒ හන්දා අපි ඒ ගැන වඩාත් විස්තර වශයෙන් ඉගෙන ගනිමු.

short කියන Data Type එකේ විචල්‍යයකත් int ආකාරයේ විචල්‍යයකත් ගබඩා කරන්න පුළුවන් වෙන්නෙ -32767 සිට 32767 දක්වා අගයයන් පමණයි. එහෙත් int යනු සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා වන Data Type එක වන අතර, short ආකාරයෙන් යම් විචල්‍යයක් අර්ථ දක්වන්නේ නම් ඒ Program එක ක්‍රියාත්මක වීම int ආකාරයට වඩා අඩු වේගයකින් බව මතක තබා ගත යුතුය.

unsigned short හා unsigned int යනු ඍණ අගයයන් ගබඩා කළ නොහැකි Data Types වන අතර ඒවායේ 0 සිට 65535 දක්වා අගයයන් ගබඩා කළ හැකිය. short හා int අතර ඇති වෙනස මෙන්ම මෙහිදී ද unsigned short යන්න unsigned int යන්නට වඩා අඩු වේගයකින් වැඩ කරන Data Type එකකි.

long යන්න -2147483647 සිට 2147483647 දක්වා අගයයන් ගබඩා කළ හැකි Data Type එකක් වන අතර unsigned long යන්න 0 සිට 4294967295 දක්වා අගයයන් ගබඩා කළ හැකි Data Type එකකි.

short ආකාරයේ විචල්‍යයන් short int, signed short හා signed short int යන නම් මඟින් ද int ආකාරයේ විචල්‍යයන් signed හා signed int යන නම් මඟින් ද long ආකාරයේ විචල්‍යයන් long int, signed long හා signed long int යන නම් මඟින් ද අර්ථ දැක්විය හැකිය.

එසේම unsigned short ආකාරයේ විචල්‍යයන් unsigned short int යන නම මඟින් ද unsigned int ආකාරයේ විචල්‍යයන් යන unsigned නම මඟින් ද unsigned long ආකාරයේ විචල්‍යයන් unsigned long int යන නම මඟින් ද අර්ථ දැක්විය හැකිය.

Advertisements
This entry was posted in 16. C++, සිංහල. Bookmark the permalink.

2 Responses to නිඛිල සඳහා C වල ඇති Data Types

  1. වැදගත් ලිපියක්

  2. Ruwan says:

    great work,please con…………………….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s