ඉලක්කයක් අනු-ඉලක්කවලට කඩා ගැනීම

ඔබ තෝරා ගන්නෙ ඉතා දීර්ඝ කාලයක් ගතවන බව ඔබත් හොඳටම දන්න ඉලක්කයක් නම් ඒ ඉලක්කය කුඩා ඉලක්ක ගණනාවකට කඩා ඔබට ඇත්තේ කුඩා ඉලක්ක සමූහයක් බව සිතා ඒවා ඉටු කර ගැනීමට උත්සුක වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඕනෑම මොහොතක ඔබට තියෙන්නෙ කෙටි කාලයකින් ඉෂ්ට කර ගන්න පුළුවන් වෙන කුඩා ඉලක්කයකුයි.

උදාහරණයක් හැටියට ඔබ දැනට සත්වන වසරේ සිසුවකු හෝ සිසුවියක යැයි සිතමු. ඔබේ ඉලක්කය වරලත් ඉංජිනේරුවරයකු වීම නම් එය ඉතා ඈත ඉලක්කයක් බව හොඳටම පැහැදිලියි නෙ. එතකොට ඔබට තියෙන්නෙ මේ ඉලක්කය කුඩා ඉලක්ක ගණනාවකට කඩා ගැනීමයි.

වරලත් ඉංජිනේරුවරයකු වීම්ට නම් ඔබට ඉංජිනේරු උපාධියක් තිබිය යුතුයි. ඉංජිනේරු උපාධියක් ලැබීමට විශ්ව විද්‍යාලයට ඇතුළු විය යුතුයි. විශ්ව විද්‍යාලයට ඇතුළත් වීමට උසස් පෙළ ඉතා ඉහළින් සමත් විය යුතුයි. උසස් පෙළ ඉහළින්ම සමත් වීමට සාමාන්‍ය පෙළ ඉහළින් සමත් විය යුතුයි. සාමාන්‍ය පෙළ හොඳින් සමත් වීමට සත්වන අටවන යනාදී ඊට කලින් ඇති විභාග හොඳින් සමත් විය යුතුයි.

දැන් ඔබේ ඉතා දීර්ඝ කාලයක් ගතවන ප්‍රධාන ඉලක්කය කොටස් ගණනාවකට කැඩී ගිහින්. එයින් මුලින්ම එන්නෙ සත්වන වසර හොඳින් සමත් වීම. එය හොඳින් ඉෂ්ට කර ගන්න. පස්සෙ ඊළඟ ඉලක්කය පටන් ගැනීමට පෙර යම් ඉඩක් ලැබේ නම් කෙට් කාලයකින් ඉෂ්ට කරගත හැකි වෙනත් ඉලක්කයක් තෝරා ගෙන එය ඉෂ්ට කර ගන්නත් ඔබට පුළුවනි. ඊළඟ පියවර අට වසර හොඳින් සමත් වීමයි. මේ විදියට කුඩා ඉඅක්ක ටික පියවරෙන් පියවර ඔබට ඉෂ්ට කර ගන්න පුළුවනි. ඒ අතරතුර ඉඩක් ලැබේ නම් අවශ්‍ය වෙනත් ඉලක්කයක් දෙකක් තෝරා ගෙන් ඒවා ඉෂ්ට කර ගන්නට් පුළුවනි.

තමන් මොන විදියෙ ඉලක්කයක් තෝරා ගත්තත් එය සැකයකින් තොරව තෝරා ගැනිම ඉතාමත්ම වැදගත් බව අමතක කරන්න නම් එපා.

ඊළඟට අපට තියෙන්නෙ මේ පියවර විසි පහෙන් මුල් පියවර කුමක් දැයි තේරුම් ගැනීමයි.

This entry was posted in 18. විශිෂ්ඨයෙකු වීමට මඟ, සිංහල. Bookmark the permalink.

One Response to ඉලක්කයක් අනු-ඉලක්කවලට කඩා ගැනීම

  1. අමිල says:

    බලමු උත්සාහ කරලා. දිගටම ලියන්න.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s