දෙවියන් හැම තැනම සිටිනවා නම් ?

සමහර ආගම්වල හැටියට සෑම තැනම සෑම මිනිසෙක් තුළම සෑම පද්ධතියක් තුළම දෙවියන් වැඩ සිටිනවා. “GOD is Everywhere” කියන්නෙ ඒක නෙ.

බුද්ධ ධර්මය කියන්නෙ එක්තරා දර්ශණයක්. බුද්ධ ශාසනය කියන්නෙ එක්තරා පද්ධතියක්. එහෙම නම් ඔය කොයි ආගමේ හැටියටත් එතැනත් දෙවියන් වැඩ සිටින්න ඕනෙ.

එහෙමනම් බුද්ධ ධර්මයට නිගා කිරීම, ලිපිවලින් අපහාසයට පත් කිරීම දෙවියන්ට කරන අපහාසයක් හැටියටයි සලකන්න වෙන්නෙ. එහෙම නේද ?

ඇත්තටම දෙවියන් සිටී නම් ඒ දෙවියන් මේවා ඉවසයිද ?

Advertisements
This entry was posted in 12. දෙවියනි ඔබ කොහිද ?, සිංහල. Bookmark the permalink.

One Response to දෙවියන් හැම තැනම සිටිනවා නම් ?

  1. ilandhariya says:

    ඔය බුදුදහමට නිගාකරන අය…….විමාන වස්තුපාලිය අරගෙන කියවන්න……

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s