මේක වෙන්න පුළුවන්ද ?

පෝඩ්ඩක් මේ Link එක ක්ලික් කරල බලන්න මේක වෙන්න පුළුවන්ද කියල.

Advertisements
This entry was posted in 19. Nice e-mails I got. Bookmark the permalink.

2 Responses to මේක වෙන්න පුළුවන්ද ?

  1. දනුක says:

    හිතාගන්න බෑ. Its amazing

  2. Wathsala Vithanage says:

    It is trick… I think there is a carbon fiber/steel frame attached to the floor running upto his back throught his clothes. Look at the edge of his trouser which touches the ground covering the back side of his shoe (the one that’s on the floor), it is arranged that way to cover the frame he sits on. However it is a clever design.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s