විශිෂ්ඨත්වයට පත් වීමේ පළමු පියවර හා ඉස්ලාම් ධර්මය

ඉස්ලාම් ධර්මය අදහන්නෙකුට දෙවියන් කෙරෙහි වන අති මහත් ප්‍රේමයට හෝ අති මහත් ගෞරවයට අමතරව තවත් දෙයක් කරන්න තියෙනවා. එනම් විශිෂ්ඨ ලෙස අර්ථ දක්වා ඇති නීති පද්ධතිය ඉගෙන ගෙන එම නීති නොකඩා සිටීමයි. මේ කාරණා දෙකින් දෙවැන්න හරිහැටි කර ගන්න බැරි වුණත්, දෙවියන් කෙරෙහි වන අති මහත් ප්‍රේමය හෝ අති මහත් ගෞරවය නොනැසී පවත්වා ගන්නට හැකි නම් ඔහුට හෝ ඇයට හොඳ ඉස්ලාම් භක්තිකයකු වී සිටින්නට පුළුවණි.

අකෙක් අතට දෙවියන් කෙරෙහි වන අති මහත් ප්‍රේමය හෝ අති මහත් ගෞරවය නොනැසී පවත්වා ගන්නට හැකි නම් ඔහු හෝ ඇය අතින් නීති පද්ධතියේ කිසිදු නීතියක් බිඳෙන්නේ නෑ. ඒ නිසා හරි ඉස්ලාම් භක්තිකයකු දන්නවා දෙවියන් කෙරෙහි වන අති මහත් ප්‍රේමය හෝ අති මහත් ගෞරවයම තමාව දෙවියන් වෙතට ගෙන යන බව.

ඒ නිසා ඒ අයටත් මේ පියවර පහසුවෙන් කළ හැකියි.

This entry was posted in 18. විශිෂ්ඨයෙකු වීමට මඟ, සිංහල. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s