සැතිරියකගෙන් මව් සෙනෙහස

ව්‍යාඝ්‍ර දෙනක් ගැබිණි බැබූන් දෙනක් ඝාතනය කළ අතර ඒ මරණයත් සමඟම බැබූන් දෙනට දරුවා ලැබිණි. පසුව ව්‍යාඝ්‍ර දෙන ඒ දරුවා හුරතල් කරන අයුරු මෙම Link එකෙන් දක්වා ඇති National Geographic හි වීඩියෝ පටයෙන් නැරඹිය හැකියි. මා සිතන්නේ ඒ ඝාතනයත් සමඟන බැබූන් දෙනගේ සිත ව්‍යාඝ්‍ර දෙනට මාරු වූ බවයි.

වැදගත් : මේක විනාඩි 4ක වීඩියෝ පටයක්. වෙලා යනව කියල බා ගන්නෙ නැතුව ඉන්න එපා.

This entry was posted in 19. Nice e-mails I got. Bookmark the permalink.

One Response to සැතිරියකගෙන් මව් සෙනෙහස

  1. වැදගත් : මේක විනාඩි 4ක වීඩියෝ පටයක්. වෙලා යනව කියල බා ගන්නෙ නැතුව ඉන්න එපා

    සර් හුලං ටෙල් වලට හුලං ටිකක් ගහනවනං බලන්න පුලුවන්

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s