කුලකව්ල හරි Logic වල හරි Boolean Algebra වල හරි ඇති Operations වල ප්‍රමුඛතාවය මතක තබා ගැනීම

අපි හන්නවා ගණිතයේදි එන බලයකට නැංවීම, ගුණ කිරීම හා එකතු කිරීම යන ක්‍රියා තුනෙන් ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනෙ බලයකට නැංවීමයි. ඊළඟට ගුණ කිරීමත් අන්තිමට එකතු කිරීමත් කරන එක තමයි නිවැරදි අනු පිළිවෙළ. ඒක වෙනස් කරන්න ඕනෙ නම් වරහන් යුගලයක් දන්න ඕනෙ. මේ කාරණේ අපි හොඳටෝම දන්නවා.

ඊළඟට කුලකවල තියෙනවා කුලක ඡේදනය, මේලය හා අනුපූරකය කියලා තුනක්. අනුපිළිවෙල මතක තබා ගන්න ඕනෙ නම් අනුපූරකය බලයකට නැංවීමටත් ඡේදනය ගුණ කිරීමටත් මේලය එකතු කිරීමටත් දා ගත්තහම වැඩේ හරි. අනුපිළිවෙල වෙන්නෙ ඉස්සෙල්ලාම අනුපූරකය, ඊළඟට ඡේදනය හා අන්තිමටම මේලය. වෙනස් කරන්න ඕනෙ නම් වරහන් යොදන්න ඕනෙ.

Logic වලදි Conjunction, Disjunction, Negation කියලා ක්‍රියාකාරකම් තුනක් තියෙනවා. Conjunction කියන්නෙ හරියට කුලක ඡේදනය වාගෙ. Disjunction කියන Logic Operation එක කුලක මේලය වාගෙ. Negation කියන්නෙ කුලකවල අනුපූරකය වාගෙ. දැන් වැඩේ ලේසියි.

ඒ වාගෙමයි Boolean Algebra වල තියෙන Operations තුනත්. මෙතනදිත් අප හොඳින් දන්නා වෙන දෙයකට නොදන්න දෙය ගැට ගහන එකයි තියෙන්නෙ.

Advertisements
This entry was posted in 05. කෙටි ක්‍රම, සිංහල. Bookmark the permalink.

One Response to කුලකව්ල හරි Logic වල හරි Boolean Algebra වල හරි ඇති Operations වල ප්‍රමුඛතාවය මතක තබා ගැනීම

  1. 😀 😀 😀 හරියට නම් මතක තියාගන්න උපක්‍රමය වගේ…:D 😀 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s