නිර්මාණශීලී බව කියන්නෙ මේකද ?

මේ මට අද ලැබුණු ඊ-මේල් පණිවිඩයක තිබූ සේයා රූ කිහිපයක්.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

Advertisements
This entry was posted in 19. Nice e-mails I got, සිංහල. Bookmark the permalink.

2 Responses to නිර්මාණශීලී බව කියන්නෙ මේකද ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s